На 18.08.2020 г. „СИД ТРЕЙД ИМПЕКС“ ЕООД успешно приключи изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0014 „Подкрепа за устойчив бизнес“, реализиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.054-0014-C01.  Проектът се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Успешно беше постиганата основната цел на проекта – да се подпомогне първоначалното укрепване на дейността на "СИД ТРЕЙД ИМПЕКС" ЕООД - микропредприятие, намиращо се в началната фаза на своето развитие, като осигури предпоставки за конкурентно оцеляване на пазара, по-добро бизнес управление и постигане на устойчиво бизнес развитие. 

Целите на проекта бяха постигнати чрез изпълнение на комплекс от дейности, свързани с осигуряване на достъп до индивидуални маркетинг услуги за конкретните продукти, с които предприятието търгува - сувенири и продукти за подарък, както и чрез предоставяне на достъп до услуги в областта на информационните технологии. Дейностите по проекта включваха разработване на специализирана маркетингова стратегия и онлайн платформа за интернет търговия със сувенири и продукти за подарък, които да подпомогнат създаването на по-благоприятна среда за успешно и устойчиво бизнес развитие на „СИД ТРЕЙД ИМПЕКС“ ЕООД.

Проектът се реализира на територията на област Добрич в периода 18.05.2020 г. – 18.08.2020 г. Безвъзмездната финансова помощ по проект № BG05M9OP001-1.054-0014 „Подкрепа за устойчив бизнес“ е в размер на 4988.00 лв., от които 4 239.80 лв. - европейско финансиране от Европейския социален фонд и 748.20 лв. - национално съфинансиране.


Практични съвети при избора на подарък
...
Оставете коментар
Забележка: HTML не е преведен!