За нас

СИД ТРЕЙД ИМПЕКС“ ЕООД е микропредприятие, създадено в рамките на проект № BG05M9OP001-1.023-0164 „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“, финансиран по ОПРЧР 2014-2020. Предприятието развива дейност в сферата на търговията на дребно със сувенири и подаръци, вкл. ювелирни изделия, изделия от метал, текстил и обработени кожи. Към настоящия момент предприятието е в начална фаза на развитие и има нужда от професионална и целенасочена подкрепа за развитие на устойчив бизнес.